Điểm hết học phần TACS1 NVCL QH.2018 và TACS4 của QH.2017 – Đào tạo – Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Điểm hết học phần TACS1 NVCL QH.2018 và TACS4 của QH.2017

Phòng Đào tạo trường Đại học Ngoại ngữ – ĐHQGHN thông báo điểm hết học phần TACS1 của SV NVCL QH.2018 và TACS4 của SV QH.2017, cụ thể như sau: