Thông báo về việc tham gia tọa đàm chuyên đề trực tuyến đối với sinh viên khoa NN&VH Trung Quốc – Đào tạo – Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội