Thông báo về việc tổ chức thi cuối kỳ trên máy tính HK1 năm học 2020-2021 – Đào tạo – Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội