Thông báo về kế hoạch công nhận chứng chỉ để xét miễn học, ghi điểm học phần và xét chuẩn đầu ra ngoại ngữ chuyên năm học 2019-2020 – Đào tạo – Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Thông báo về kế hoạch công nhận chứng chỉ để xét miễn học, ghi điểm học phần và xét chuẩn đầu ra ngoại ngữ chuyên năm học 2019-2020

Thực hiện kế hoạch năm học 2019-2020, nhà trường hướng dẫn cụ thể về kế hoạch xét công nhận chứng chỉ để xét miễn học, ghi điểm học phần và xét chuẩn đầu ra ngoại ngữ chuyên năm học 2019-2020 cho sinh viên các khóa như sau:

Mẫu đơn xét miễn học miễn thi ngoại ngữ chuyên:

Quyết định 1536 (10.08.2017) về việc công nhận các chứng chỉ năng lực ngoại ngữ để xét miễn học, ghi điểm các học phần thực hành tiếng và xét chuẩn đầu ra ngoại ngữ chuyên tại Trường Đại học Ngoại ngữ