TB 884 (06.8.2019) vv nghỉ học sáng ngày 08/8/2019 (dành cho SV CTĐT thứ 2) – Đào tạo – Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

TB 884 (06.8.2019) vv nghỉ học sáng ngày 08/8/2019 (dành cho SV CTĐT thứ 2)