QĐ 2290 (17/9/2019) về việc miễn học, ghi điểm học phần Thực hành tiếng cho sinh viên khóa QH2019.F1 – Đào tạo – Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

QĐ 2290 (17/9/2019) về việc miễn học, ghi điểm học phần Thực hành tiếng cho sinh viên khóa QH2019.F1