Thông báo lịch nộp chứng chỉ phủ điểm ngoại ngữ 2 năm 2022 – Đào tạo – Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội