TB nộp chứng chỉ miễn thi môn Công nghệ thông tin & truyền thông HK2 năm học 2020-2021 – Đào tạo – Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội