TB 1181 (07.10.2020) về kế hoạch công nhận chứng chỉ để xét miễn học, ghi điểm học phần, xét chuẩn đầu ra ngoại ngữ chuyên cho SV QH2020 – Đào tạo – Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội