Thông báo về việc tổ chức các lớp môn học, học kỳ II, năm học 2017-2018 – Đào tạo – Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Thông báo về việc tổ chức các lớp môn học, học kỳ II, năm học 2017-2018

– Thông báo về việc tổ chức các lớp môn học, học kỳ II, năm học 2017-2018, xem thông báo chi tiết tại đây

– Thời khóa biểu học kỳ II, năm học 2017-2018, xem chi tiết tại đây