TB 09 (05.01.2018) về việc nộp các chứng chỉ ngoại ngữ để xác định CĐR NN2 – Đào tạo – Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

TB 09 (05.01.2018) về việc nộp các chứng chỉ ngoại ngữ để xác định CĐR NN2