TB 501 (05.05.2019) về việc thi lại Chuẩn đầu ra các học phần Ngoại ngữ 2 HK2 2018-2019 – Đào tạo – Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

TB 501 (05.05.2019) về việc thi lại Chuẩn đầu ra các học phần Ngoại ngữ 2 HK2 2018-2019