Kế hoạch giảng dạy, danh sách chia đại đội học phần Giáo dục Quốc phòng năm 2019 – Đào tạo – Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Kế hoạch giảng dạy, danh sách chia đại đội học phần Giáo dục Quốc phòng năm 2019

Phòng Đào tạo thông báo Kế hoạch giảng dạy học phần Giáo dục Quốc phòng, Kế hoạch đón trả sinh viên, Danh sách chia đại đội của SV đã đăng ký học GDQP năm 2019
* Mọi thắc mắc của sinh viên về DSSV tham gia học hè 2019, đề nghị liên hệ trực tiếp với Cô Hương (P107-A1) để kiểm tra.