Kế hoạch giảng dạy chi tiết học phần GDQPAN và GDTC dành cho sinh viên khóa QH2020.F.1 – Đào tạo – Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội