Thông báo kế hoạch tổ chức học GDQPAN và GDTC cho sinh viên QH2021.F1 – Đào tạo – Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Thông báo kế hoạch tổ chức học GDQPAN và GDTC cho sinh viên QH2021.F1

Yêu cầu đối với sinh viên: 
– SV đọc kỹ toàn văn thông báo của Trường ĐHNN và kế hoạch học, các khoản kinh phí học tập tập trung của Trung tâm GDQPAN, thực hiện nghiêm túc các nội dung trong thông báo.
– SV kiểm tra DS đã đăng ký học gửi kèm, nếu vì lý do cá nhân, không tham gia học đợt từ 20/3 đến 29/4/2022, sinh viên điền vào link hoãn học trong thông báo trước 12h00 ngày 16/3/2022.
– SV đi lên HOA LẠC tập trung theo các đại đội và xe được phân công (sẽ có DS chia đại đội sau). Trường hợp đặc biệt, nếu tự túc phương tiện, sinh viên làm đơn theo mẫu gửi về P Đào tạo (P 109A1) hoặc gửi đơn theo địa chỉ email: huonghop@gmail.com Hạn cuối 11h00 thứ Năm ngày 17/3/2022.