QĐ 1878/QĐ-ĐHNN về việc quy đổi điểm các học phần thay thế sang điểm các học phần tiếng Anh B1 đối với sinh viên khóa QH.2022.F1 (Phụ lục đính kèm) – Đào tạo – Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội