Các QĐ hậu kiểm từ năm 2016 – Đào tạo – Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Các QĐ hậu kiểm từ năm 2016

Sinh viên lưu ý:

-Cần điền chính xác Số QĐ miễn học của mình trong biểu mẫu khai báo.

  • Quyết định Hậu kiểm tháng 5 năm 2019:

  • Quyết định Hậu kiểm tháng 8 năm 2019:

  • Quyết định Hậu kiểm tháng 11 năm 2019:

  • Quyết định Hậu kiểm tháng 2 năm 2020:

  • Quyết định Hậu kiểm tháng 5 năm 2020:

  • Quyết định Hậu kiểm tháng 8 năm 2020:

  • Quyết định Hậu kiểm tháng 11 năm 2020:

  • Quyết định Hậu kiểm tháng 02 năm 2021:

  • Quyết định Hậu kiểm tháng 05 năm 2021:

  • Quyết định Hậu kiểm tháng 08 năm 2021:

Quyết định hậu kiểm tháng 09/2021

Quyết định hậu kiểm tháng 11/2021

Quyết định hậu kiểm tháng 02/2022

Quyết định hậu kiểm tháng 5/2022

Quyết định hậu kiểm tháng 7/2022 ( bổ sung)