TB 362 (04/04/2019) v/v tổ chức trao bằng cho SV ĐHCQ tốt nghiệp bổ sung đợt tháng 3/2019 và SV CTĐT thứ 2 – Đào tạo – Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

TB 362 (04/04/2019) v/v tổ chức trao bằng cho SV ĐHCQ tốt nghiệp bổ sung đợt tháng 3/2019 và SV CTĐT thứ 2