Thông báo nộp hồ sơ xét tốt nghiệp ĐHCQ đợt tháng 9/2022 – Đào tạo – Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội