Thông báo 1170 (15.8.2022) về Tiến trình làm Khóa luận Tốt nghiệp cho sinh viên khóa QH.2019 – Đào tạo – Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội