Danh sách phòng thi sát hạch tiếng Anh ngày 20/8/2022 (dành cho SV CTĐT thứ 2) – Đào tạo – Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội