TB về việc kiểm tra, phản hồi điểm TBCTL đến HK2 21-22 làm căn cứ xét tuyển CTĐT thứ 2 năm 2022 – Đào tạo – Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội