Thông báo tổ chức tư vấn tuyển sinh CTĐT thứ 2 (Bằng kép) năm 2022 – Đào tạo – Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội