Đề án tuyển sinh đại học năm 2018 của Trường Đại học Ngoại ngữ – Đào tạo – Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Đề án tuyển sinh đại học năm 2018 của Trường Đại học Ngoại ngữ

Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội công bố Đề án tuyển sinh đại học năm 2018: