Danh sách các lớp học phần CTĐT thứ 2 học kỳ I năm học 2019-2020 – Đào tạo – Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Danh sách các lớp học phần CTĐT thứ 2 học kỳ I năm học 2019-2020

 • Thời khóa biểu học kỳ 1 năm học 2019 – 2020 đã cập nhật ngày 16/9/2019:

Danh sách lớp học phần chính thức (cập nhật ngày 16/9/2019)

 • Lớp Tiếng Anh 1A, xem và tải tại đây
 • Lớp Tiếng Anh 1B, xem và tải tại đây
 • Lớp Tiếng Hàn 1A, xem và tải tại đây
 • Lớp Tiếng Hàn 1B, xem và tải tại đây
 • Lớp Tiếng Trung 1A, 1B, xem và tải tại đây
 • Lớp Tiếng Nhật 1A, 1B, xem và tải tại đây
 • Lớp Tiếng Anh 4A – 1, xem và tải tại đây
 • Lớp Tiếng Anh 4A – 2, xem và tải tại đây
 • Lớp Tiếng Anh 4B – 2, xem và tải tại đây
 • Lớp Tiếng Anh 4B – 3, xem và tải tại đây
 • Lớp Tiếng Nhật 4A – 1, xem và tải tại đây
 • Lớp Tiếng Nhật 4A – 2, xem và tải tại đây
 • Lớp Tiếng Nhật 4B – 1, xem và tải tại đây
 • Lớp Tiếng Nhật 4B – 2, xem và tải tại đây
 • Lớp Tiếng Nhật 4C – 1, xem và tải tại đây
 • Lớp Tiếng Nhật 4C – 2, xem và tải tại đây
 • Lớp Tiếng Hàn 3A, xem và tải tại đây
 • Lớp Tiếng Hàn 3B, xem và tải tại đây
 • Lớp Tiếng Hàn 3C, xem và tải tại đây
 • Lớp Tiếng Hàn 4A – 1, xem và tải tại đây
 • Lớp Tiếng Hàn 4A – 2, xem và tải tại đây
 • Lớp Tiếng Hàn 4B – 1, xem và tải tại đây
 • Lớp Tiếng Hàn 4B – 2, xem và tải tại đây
 • Lớp Tiếng Hàn 4C – 1, xem và tải tại đây
 • Lớp Tiếng Hàn 4C – 2, xem và tải tại đây
 • Lớp Kỹ năng nghiệp vụ biên phiên dịch (Nhật), xem và tải tại đây
 • Lớp Kỹ năng thuyết trình (Nhật), xem và tải tại đây
 • Lớp Văn học Nhật Bản 2, xem và tải tại đây
 • Lớp Biên dịch chuyên ngành (Nhật), xem và tải tại đây
 • Lớp Tiếng Hàn kinh tế – thương mại, xem và tải tại đây
 • Lớp Dịch văn bản tin tức báo chí (Hàn), xem và tải tại đây
 • Lớp Dịch phim Hàn Quốc, xem và tải tại đây
 • Lớp Dịch nâng cao (Hàn), xem và tải tại đây
 • Lớp Ngôn ngữ học Tiếng Anh 1 – 2, xem và tải tại đây
 • Lớp Lý thuyết dịch (Anh) – 2, xem và tải tại đây
 • Lớp Biên dịch (Anh) – 1, xem và tải tại đây
 • Lớp Biên dịch nâng cao (Anh) – 1, xem và tải tại đây
 • Lớp Phiên dịch (Anh) – 1, xem và tải tại đây
 • Lớp Phiên dịch nâng cao (Anh) – 1, xem và tải tại đây
 • Lớp Phiên dịch nâng cao (Anh) – 2, xem và tải tại đây
 • Lớp Nghiệp vụ biên phiên dịch (Anh), xem và tải tại đây
 • Lớp Phân tích diễn ngôn (Anh), xem và tải tại đây
 • Lớp Giao tiếp liên văn hóa (Anh) – 2, xem và tải tại đây
 • Lớp Đất nước học Anh – Mỹ – 1, xem và tải tại đây
 • Lớp Tiếng Anh kinh tế – 1, xem và tải tại đây
 • Lớp Tiếng Anh kinh tế – 2, xem và tải tại đây
 • Lớp Tiếng Anh tài chính – ngân hàng, xem và tải tại đây
 • Lớp Tiếng Anh du lịch – 1, xem và tải tại đây
 • Lớp Tiếng Anh giao tiếp trong kinh doanh – 1, xem và tải tại đây
 • Lớp Ngữ dụng học tiếng Anh – 2, xem và tải tại đây
 • Lớp Báo chí trực tuyến, xem và tải tại đây
 • Lớp Tiếng Anh 4C, xem và tải tại đây
 • Lớp Toán cao cấp – 2, xem và tải tại đây
 • Lớp Nhập môn Việt ngữ học, xem và tải tại đây