QĐ 2588 (29.10.2019) Ban hành Quy trình ra đề, in sao đề thi hết học phần – Đào tạo – Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội