Thông báo số 1309/TB-ĐHNN về việc phổ biến các điều chỉnh trong Chương trình đào tạo và Hướng dẫn học Ngoại ngữ không chuyên tại Trường ĐHNN – ĐHQGHN – Đào tạo – Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Thông báo số 1309/TB-ĐHNN về việc phổ biến các điều chỉnh trong Chương trình đào tạo và Hướng dẫn học Ngoại ngữ không chuyên tại Trường ĐHNN – ĐHQGHN