Các QĐ hậu kiểm Từ 2016 -2019

Sinh viên lưu ý:

-Cần điền chính xác Số QĐ miễn học của mình trong biểu mẫu khai báo.