TB 884 (06.8.2019) vv nghỉ học sáng ngày 08/8/2019 (dành cho SV CTĐT thứ 2)