Chương trình đào tạo đại học ngành Sư phạm tiếng Anh – Đào tạo – Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Chương trình đào tạo đại học ngành Sư phạm tiếng Anh

1. Mục tiêu đào tạo

Chương trình đào tạo ngành Sư phạm tiếng Anh đào tạo ra những cử nhân (giáo viên ở bậc Trung học phổ thông, Đại học và Cao đẳng) có khả năng thích ứng cao, có kiến thức tốt về tiếng Anh và sử dụng thành thạo tiếng Anh tối thiểu bậc 5 theo Khung Năng lực ngoại ngữ 6 bậc dành cho Việt nam (tương đương mức C1 theo Khung tham chiếu năng lực ngoại ngữ chung Châu Âu); được trang bị tri thức về hoạt động dạy, sự hiểu biết về người học trong những hoàn cảnh cụ thể; có tính linh hoạt, năng lực cơ bản (như khả năng giao tiếp, xác định và giải quyết vấn đề, năng lực giải quyết vấn đề); có những kĩ năng mềm như kĩ năng giao tiếp, tìm tòi, suy xét, làm việc nhóm; hiểu biết về môi trường địa phương, trong nước hay quốc tế, mà ở đó tiếng Anh được giảng dạy; có kiến thức về xã hội văn hóa rộng lớn; có thể tiếp tục tự học, tham gia học tập ở bậc học cao hơn, tích lũy những phẩm chất và kĩ năng cá nhân cũng như nghề nghiệp quan trọng để trở thành cán bộ giảng dạy giỏi ở các bậc học, cán bộ quản lý chuyên môn trong lĩnh vực giảng dạy và nghiên cứu tiếng Anh nói riêng và ngành sư  phạm nói chung.

2. Khung chương trình đào tạo

 

STT Khối kiến thức Số tín chỉ

I

Khối kiến thức chung (không tính các học phần 9-11)

27

1

Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác- Lê nin 1

2

2

Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác- Lê nin 2

3

3

Tư tưởng Hồ Chí Minh

2

4

Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam

3

5

Tin học cơ sở  2

3

6

Ngoại ngữ cơ sở 1

4

7

Ngoại ngữ cơ sở 2

5

8

Ngoại ngữ cở sở 3

5

9

Giáo dục thể chất

4

10

Giáo dục quốc phòng-an ninh

8

11

Kỹ năng bổ trợ

3

II

Khối kiến thức theo lĩnh vực

6/15

12

Địa lý đại cương

3

13

Môi trường và phát triển

3

14

Thống kê cho khoa học xã hội

2

15

Toán cao cấp

4

16

Xác suất thống kê

3

III

Khối kiến thức theo khối ngành

8

III.1

Các học phần bắt buộc

6

17

Cơ sở văn hoá Việt Nam

3

18

Nhập môn Việt ngữ học

3

III.2

Các học phần tự chọn

2/14

19

Tiếng Việt thực hành

2

20

Phương pháp luận nghiên cứu khoa học

2

21

Logic học đại cương

2

22

Tư duy phê phán

2

23

Cảm thụ nghệ thuật

2

24

Lịch sử văn minh thế giới

2

25

Văn hóa các nước ASEAN

2

IV

Khối kiến thức theo nhóm ngành

57

IV.1

Khối kiến thức Ngôn ngữ – Văn hóa

18

IV.1.1

Các học phần bắt buộc

12

26

Ngôn ngữ học tiếng Anh 1

3

27

Ngôn ngữ học tiếng Anh 2

3

28

Đất nước học Anh-Mỹ

3

29

Giao tiếp liên văn hóa

3

IV.1.2

Các học phần tự chọn

6/12

30

Ngữ dụng học tiếng Anh

3

31

Phân tích diễn ngôn

3

32

Văn học CNN tiếng Anh

3

33

Ngôn ngữ, văn hóa và xã hội

3

IV.2

Khối kiến thức tiếng

39

34

Tiếng Anh 1A

4

35

Tiếng Anh 1B

4

36

Tiếng Anh 2A

4

37

Tiếng Anh 2B

4

38

Tiếng Anh 3A

4

39

Tiếng Anh 3B

4

40

Tiếng Anh 4A

4

41

Tiếng Anh 4B

4

42

Tiếng Anh 3C

3

43

Tiếng Anh 4C

4

V

Khối kiến thức ngành

38

V.1

Các học phần bắt buộc

17

44

Tâm lý học

3

45

Giáo dục học

3

46

Quản lý hành chính nhà nước và quản lý ngành giáo dục đào tạo

2

47

Lý luận giảng dạy tiếng Anh

3

48

Phương pháp giảng dạy tiếng Anh

3

49

Kiểm tra đánh giá ngoại ngữ

3

V.2

Các học phần tự chọn

12/30

50

Tâm lý học giảng dạy tiếng nước ngoài

3

51

Thiết kế giáo án và phát triển tài liệu

3

52

Xây dựng chương trình và chương trình chi tiết

3

53

Thụ đắc ngôn ngữ

3

54

Giảng dạy tiếng Anh chuyên ngành

3

55

Giáo dục song ngữ

3

56

Công nghệ trong dạy và học ngoại ngữ

3

57

Một số vấn đề về dạy tiếng Anh như 1 ngôn ngữ quốc tế

3

58

Cơ sở giảng dạy tiếng Anh cho trẻ em

3

59

Ngôn ngữ và truyền thông

3

V.3

Khối kiến thức thực tập và tốt nghiệp

9

60

Khối kiến thức thực tập

3

61

Khoá luận tốt nghiệp hoặc học phần thay thế

6

Tổng

136

3. Vị trí công tác có thể đảm nhận sau khi tốt nghiệp

            Sau khi tốt nghiệp, cử nhân ngành sư phạm tiếng Anh có thể đảm nhận các vị trí như: giáo viên, cán bộ giảng dạy tại các cơ sở dạy tiếng Anh  ở các cấp học trong hệ thống giáo dục của Việt Nam, đặc biệt tại các trường phổ thông trung học, hay đại học, hoặc có thể phát triển thành những cán bộ nghiên cứu khoa học giáo dục ngoại ngữ, nghiên cứu ngôn ngữ học hay quốc tế học.