Chương trình đào tạo đại học ngành Sư phạm tiếng Pháp – Đào tạo – Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Chương trình đào tạo đại học ngành Sư phạm tiếng Pháp

Chương trình cử nhân Sư phạm tiếng Pháp đào tạo ra những cử nhân là giáo viên ở bậc THPT, đại học cao đẳng có khả năng thích ứng cao, có kiến thức tốt về tiếng Pháp và sử dụng thành thạo tiếng Pháp tối thiểu bậc 5 theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dành cho Việt Nam; được trang bị tri thức về hoạt động dạy, sự hiểu biết về người học trong những hoàn cảnh cụ thể; có tính linh hoạt, năng lực cơ bản (như khả năng giao tiếp, xác định và giải quyết vấn đề, năng lực giải quyết vấn đề); có những kĩ năng mềm như kĩ năng giao tiếp, tìm tòi, suy xét, làm việc nhóm; hiểu biết về môi trường địa phương, trong nước hay quốc tế, mà ở đó tiếng Pháp được giảng dạy; có kiến thức về xã hội văn hóa rộng lớn; có thể tiếp tục tự học, tham gia học tập ở bậc học cao hơn, tích lũy những phẩm chất và kĩ năng cá nhân cũng như nghề nghiệp quan trọng để trở thành cán bộ giảng dạy giỏi ở các bậc học, cán bộ quản lý chuyên môn trong lĩnh vực giảng dạy và nghiên cứu tiếng Pháp nói riêng và ngành sư  phạm nói chung.

1. Mục tiêu đào tạo

Chương trình cử nhân Sư phạm tiếng Pháp đào tạo ra những cử nhân là giáo viên ở bậc THPT, đại học cao đẳng có khả năng thích ứng cao, có kiến thức tốt về tiếng Pháp và sử dụng thành thạo tiếng Pháp tối thiểu bậc 5 theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dành cho Việt Nam; được trang bị tri thức về hoạt động dạy, sự hiểu biết về người học trong những hoàn cảnh cụ thể; có tính linh hoạt, năng lực cơ bản (như khả năng giao tiếp, xác định và giải quyết vấn đề, năng lực giải quyết vấn đề); có những kĩ năng mềm như kĩ năng giao tiếp, tìm tòi, suy xét, làm việc nhóm; hiểu biết về môi trường địa phương, trong nước hay quốc tế, mà ở đó tiếng Pháp được giảng dạy; có kiến thức về xã hội văn hóa rộng lớn; có thể tiếp tục tự học, tham gia học tập ở bậc học cao hơn, tích lũy những phẩm chất và kĩ năng cá nhân cũng như nghề nghiệp quan trọng để trở thành cán bộ giảng dạy giỏi ở các bậc học, cán bộ quản lý chuyên môn trong lĩnh vực giảng dạy và nghiên cứu tiếng Pháp nói riêng và ngành sư  phạm nói chung.

2. Khung chương trình đào tạo

STT

Tên môn học

Số tín chỉ

I

Khối kiến thức chung (không tính các môn học từ số 9 đến số 11)

27

1

Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác- Lê nin 1

2

2

Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác- Lê nin 2

3

3

Tư tưởng Hồ Chí Minh

2

4

Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam

3

5

Tin học cơ sở 2

3

6

Ngoại ngữ cơ sở 1

4

7

Ngoại ngữ cơ sở 2

5

8

Ngoại ngữ cơ sở 3

5

9

Giáo dục thể chất

4

10

Giáo dục quốc phòng – an ninh

8

11

Kĩ năng mềm

3

II

Khối kiến thức chung theo lĩnh vực

6/15

12

Địa lý đại cương

3

13

Môi trường và phát triển

3

14

Thống kê cho khoa học xã hội

2

15

Toán cao cấp

4

16

Xác suất thống kê

3

III

Khối kiến thức chung của khối ngành

8

III.1

Bắt buộc

6

17

Cơ sở văn hoá Việt Nam

3

18

Nhập môn Việt ngữ học

3

III.2

Tự chọn

2/14

19

Tiếng Việt thực hành

2

20

Phương pháp luận nghiên cứu khoa học

2

21

Logic học đại cương

2

22

Tư duy phê phán

2

23

Cảm thụ nghệ thuật

2

24

Lịch sử văn minh thế giới

2

25

Văn hóa các nước Asean

2

 IV

Khối kiến thức theo nhóm ngành

57

IV.1

Khối kiến thức Ngôn ngữ – Văn hóa

18

IV.1.1

Bắt buộc

12

26

Ngôn ngữ học tiếng Pháp 1

3

27

Ngôn ngữ học tiếng Pháp 2

3

28

Đất nước học Pháp

3

29

Giao tiếp liên văn hóa

3

IV.1.2

Tự chọn

6/24

30

Ngữ dụng học tiếng Pháp

3

31

 Ngôn ngữ học đối chiếu

3

32

Phân tích diễn ngôn

3

33

Ngữ nghĩa học

3

34

Ngôn ngữ học xã hội

3

35

Lịch sử văn học Pháp

3

36

Pháp ngữ học

3

37

Phân tích văn bản văn học

3

IV.2

Khối kiến thức tiếng 

39

38

Tiếng Pháp 1A

4

39

Tiếng Pháp 1B

4

40

Tiếng Pháp 2A

4

41

Tiếng Pháp 2B

4

42

Tiếng Pháp 3A

4

43

Tiếng Pháp 3B

4

44

Tiếng Pháp 4A

4

45

Tiếng Pháp 4B

4

46

Tiếng Pháp 3C

3

47

Tiếng Pháp 4C

4

V

Khối kiến thức ngành

38

V.1

Bắt buộc

17

48

Tâm lý học

3

49

Giáo dục học

3

50

Quản lý hành chính nhà nước và quản lý ngành giáo dục đào tạo

2

51

Lý luận giảng dạy tiếng Pháp

3

52

Phương pháp giảng dạy tiếng Pháp

3

53

Kiểm tra đánh giá ngoại ngữ

3

V.2

Tự chọn

12/24

54

Phiên dịch

3

55

Biên dịch

3

56

Tâm lý học giảng dạy tiếng nước ngoài

3

57

Thiết kế giáo án và phát triển tài liệu

3

58

Giảng dạy tiếng Pháp chuyên ngành

3

59

Công nghệ trong dạy và học ngoại ngữ

3

60

Giảng dạy tiếng Pháp như một ngoại ngữ 2

3

61

Xây dựng chương trình giảng dạy

3

V.3

Kiến thức thực tập và tốt nghiệp

9

62

Thực tập

3

63

Khóa luận tốt nghiệp hoặc 2 trong số các học phần tự chọn khối IV hoặc V

6

Tổng cộng

136

3. Vị trí công tác có thể đảm nhận sau khi tốt nghiệp

          Sau khi tốt nghiệp, cử nhân ngành sư phạm Tiếng Pháp có thể đảm nhận các vị trí như: giáo viên, cán bộ giảng dạy tại các cơ sở dạy tiếng Pháp ở các cấp học trong hệ thống giáo dục của Việt Nam, đặc biệt tại các trường phổ thông trung học, hay đại học, hoặc có thể phát triển thành những cán bộ nghiên cứu khoa học giáo dục ngoại ngữ, nghiên cứu ngôn  ngữ học hay quốc tế học.