Kết quả thi chuẩn đầu ra ngoại ngữ tiếng Anh cho sinh viên không chuyên trong ĐHQGHN ngày 26.3.2022 – Đào tạo – Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Kết quả thi chuẩn đầu ra ngoại ngữ tiếng Anh cho sinh viên không chuyên trong ĐHQGHN ngày 26.3.2022

TRA CỨU KẾT QUẢ