Kỹ năng bổ trợ cho sinh viên – Đào tạo – Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Kỹ năng bổ trợ cho sinh viên

Trường Đại học Ngoại Ngữ- Đại học Quốc gia Hà Nội thông báo về việc hướng dẫn tổ chức giảng dạy, kiểm tra đánh giá học phần Kỹ năng bổ trợ cho sinh viên