Lưu ý về việc Đăng kí NN2 đối với sinh viên từ QH.2021 trở về trước ở kì 1 2022-2023 – Đào tạo – Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội