TB 861 (07.8.2020) về việc thu hồ sơ tuyển sinh CTĐT thứ 2 trực tuyến – Đào tạo – Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội