TB 899 ngày 07/9/2018 về việc tổ chức giảng dạy học phần “Tìm hiểu về cộng đồng Châu Á” – Đào tạo – Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

TB 899 ngày 07/9/2018 về việc tổ chức giảng dạy học phần “Tìm hiểu về cộng đồng Châu Á”

Phòng Đào tạo Trường Đại học Ngoại ngữ – ĐHQGHN gửi thông báo số 899/TB-ĐHNN ngày 07/9/2018 về việc tổ chức giảng dạy học phần “Tìm hiểu về cộng đồng Châu Á”.

Đây là học phần tự chọn tự do mới được đưa vào giảng dạy học kỳ I năm học 2018-2019. Dưới đây là phần mô tả môn học.