TB 934 về việc đăng kí học phần TACS1 cho sinh viên TT23 – Đào tạo – Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

TB 934 về việc đăng kí học phần TACS1 cho sinh viên TT23

Đính kèm là thông báo số 934 (14.09.2018) v/v hướng dẫn sinh viên TT23 QH.2018 đăng kí học phần TACS1. Các lớp sẽ bắt đầu học từ 24/09/2018.