Thông báo kế hoạch tổ chức thi ĐGNLNN theo định hướng giao tiếp nghề nghiệp trong Đại học Quốc gia Hà Nội (VNU-Tests) tháng 3/2024 – Đào tạo – Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội