Thông báo số 471/TB-ĐHNN về việc nộp các chứng chỉ ngoại ngữ để phủ điểm và xác định CĐR NN2 cho QH.2022 – Đào tạo – Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Thông báo số 471/TB-ĐHNN về việc nộp các chứng chỉ ngoại ngữ để phủ điểm và xác định CĐR NN2 cho QH.2022