Thông báo về việc công nhận chứng chỉ ngoại ngữ để xét miễn học, chuẩn đầu ra, ghi điểm học phần và xét học vượt cho sinh viên QH2021 – Đào tạo – Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Thông báo về việc công nhận chứng chỉ ngoại ngữ để xét miễn học, chuẩn đầu ra, ghi điểm học phần và xét học vượt cho sinh viên QH2021