Thông báo triển khai thi sát hạch tiếng Anh cho sinh viên khóa QH.2021.F1 – Đào tạo – Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội