Thông báo về việc nộp các chứng chỉ ngoại ngữ năm 2024 để xác định Chuẩn đầu ra ngoại ngữ không chuyên – Đào tạo – Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Thông báo về việc nộp các chứng chỉ ngoại ngữ năm 2024 để xác định Chuẩn đầu ra ngoại ngữ không chuyên