Thông báo về xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển vào ĐHNN năm 2017 – Đào tạo – Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Thông báo về xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển vào ĐHNN năm 2017

Công văn 316b (19.03.2017) thông báo về xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển vào trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội năm 2017

document-page-001
document-page-002 document-page-003 document-page-004 document-page-005