Danh sách phòng thi cuối kì 2 (16-17) NN2 Tiếng Anh – Đào tạo – Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Danh sách phòng thi cuối kì 2 (16-17) NN2 Tiếng Anh

Danh sách thi Tiếng Anh CS1

Danh sách thi Tiếng Anh CS2

Danh sách thi Tiếng Anh CS3