Lịch thi dự kiến HK1 năm học 2019 – 2020 (dành cho SV CTĐT thứ 2)