Lịch thi hết học phần HK1 năm học 2019 – 2020 dành cho SV CTĐT thứ 2