TB 1334 (29.10.2019) vv tổ chức tập huấn GVCN các lớp CTĐT CLC TT23