TB 978 (21.8.2019) vv tổ chức kỳ thi phụ HK2 năm học 2018-2019