Thông báo thu hồ sơ xin xét tốt nghiệp CTĐT thứ 2 năm 2018

Trường Đại học Ngoại ngữ thông báo thu hồ sơ xin xét tốt nghiệp Chương trình đào tạo thứ 2 (Bằng kép) năm 2018 như sau: