Các quyết định công nhận cấp Giấy chứng nhận hoàn thành khóa học Nghiệp vụ sư phạm ngoại ngữ – Đào tạo – Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội